Vertaistyöskentely


Aman aineisto tulee tähän

Digitaalinen portfolio


Joanna Kalalahti: Lyhyesti portfolioista ja henkilökohtaisista oppimisympäristöistä sekä blogi-portfolio -case

Katso Jeremy Hiebertin kehittelemä malli PLE:stä, jonka ytimenä ovat nk. omassa hallinassa olevat oppimistyökalut (self-directed learning tools) havainnollistaa hyvin sitä, miten portfolio voidaan nähdä henkilökohtaisen oppimisympäristön tapaan laajempana kuin perinteinen näkemys portfoliosta. Tällöin oppimisympäristö laajenee oppilaitoksen ulkopuolelle koko elämänlaajuiseksi prosessiksi, johon linkittyy parhaimmillaan henkilön koko elämänkokonaisuus.

E-portfoliota ei kannata ottaa käyttöön ymmärtämättä sen vaikutuksia laajemminkin. Gathercoalin ym. mukaan kriittinen menestystekijä digitaalisen portfolion käyttöönotossa on kulttuuri, jossa käyttöönotto tapahtuu (Gathercoal 2002, 30). Voidaan puhua e-portfoliokulttuurista, joka koostuu eri tekijöistä, jotka kokonaisuutena luovat edellytykset e-portfolion menestyksekkääseen käyttöönottoon. Tällaisen kulttuurin luominen edellyttää mm. koko organisaation sitoutumista ja opetussuunnitelman uudelleen hahmottamista. E-portfolion tulisi näkyä jollakin tavoin organisaation strategiassa (JISC infoNet 2008b). On myös ymmärrettävä, että e-portfoliokulttuurin luominen on kokonaisvaltainen muutosprosessi, jolle tulee antaa aikaa. Johtaminen ja henkilökunnan mukaan saaminen ovat avainasemassa. Vaikka henkilökunnan mukaan ottaminen muutosprosessiin on tärkeää, on myös tärkeää että johdon taholta lähtee tietynlainen paine uudistukseen. Paineen puute voi johtaa "ajelehtimiseen" ja tuen puute vastustamiseen ja asiasta vieraantumiseen. Motivointikeinona muutosprosessissa on hyvä valottaa sen tuloksena saavutettavia etuja ja tuoda esiin hyviä ja toimivia esimerkkejä, jotka auttavat konkretisoimaan muutosta. (JISC infoNet 2008b, Johnson 2005, Strudler & Wetzel 2005a, Strudler & Wetzel 2005b.)

Gathercoalin ym. mukaan (2002) e-portfoliokulttuuri pitää sisällään seuraavat tekijät:
  • portfolioita tehdään osana koulutusohjelmia / kursseja
  • arvioinnissa siirrytään perinteisistä tenteistä kohti portfolioiden käyttöä
  • opiskelijan työtä arvioidaan portfolion kautta
  • opiskelijoiden portfolioita luetaan ja kommentoidaan usean opettajan toimesta.

Portfoliokulttuurin luomisesta lisää mm. seuraavista, edellisessä tiivistelmässäkin lähteinä käytetyistä artikkeleista:

Esitellystä blogiportfoliocasesta lisätietoja Tampereen yliopiston aineopettajakoulutuksen portfoliokokemuksista voi kysellä Syväsen Antilta (etunimi.sukunimi at uta.fi).

Ideointia portfolioista Irmeli Pietilän podcastissa
http://audioboo.fm/boos/112161-pedagoginen-kavely-3
http://bit.ly/JussinPortfo Google-esitys
http://sites.google.com/site/viljamipirttimaa/home Google Sites
http://eskolius.wikispaces.com/ CV-tyyppinen wiki

Irmeli Aro on jakanut aiheeseen liittyviä tuotoksia:
Scribd collection http://is.gd/jTPDVs
1) ePortfolio: IntCultNet -opintojakso sekä oman oppimisen arviointi HCCA -mallilla
2) Opettajan palaute HCCA -mallilla (on samalla arvioinnin esittely -slidet)
3) Oppijan (eli minun) reflektio palautteeseen
4) Opettajan eli Venla variksen konferenssipaperi HCCA -mallista
Irmeli kuvailee: "1-3 on autenttista 1.0 -aikaa typoineen ym. -Mulla on tarkoitus kesän aikana saada tästä jotakin analyysia tehtyä - on mielenkiintoista, mitä joku muu näkee tuossa raakamateriaalissa. Niin että kaikki kommentit tervetulleita." (Kommentteja voi lähettä esim. Qaikussa tai Twitterissä @Connectirmeli)

Millä portfolion voi tuottaa?

  • blogi
  • wiki
  • Google Sites (kotisivutyyppisesti, voi jakaa ja jäsenet voivat kommentoida sivuja)
  • Google-esitys
  • Elgg
  • Kyvyt.fi + Mahara
https://kyvyt.fi/ ks. https://kyvyt.fi/galleria
Kaustisten musiikkilukion esimerkki Kyvyt.fi-palvelun käyttämisestä
http://discendum.adobeconnect.com/p39122689/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
perustana Kyvyt.fi-palvelulla Open Source http://mahara.org/ (ks. Try Demo), Maharasta kohutaan ja että sitä odotetaan. Suurimmat edut sen käytöstä saadaan, kun se integroidaan oppimisympäristöön. ITK:n aikana Moodle-integraatiota odotettiin ja sen sanottiin olevan tulossa seuraavaan Moodlen isoon päivitykseen.
Portfolioon voi myös liittää mobiilikäyttömahdollisuuden (riippuen tietysti miten portfolio on toteutettu). Tällöin autenttista aineistoa erilaisista vastaan tulevista tilanteista voidaan helposti liittää portfolion osaksi (esim. ottamalla kuva kännykän kameralla ja lataamalla kuva suoraan portfolioon, jonka jälkeen sitä voidaan myöhemmin täydentää tekstillä tms.).

CV-tyyppinen toteutus
Palaute ja arviointi


Vertaispalaute ja arviointi

- kerääminen koko prosessin ajan
- seurantamenetelmät, miten vähennetään opettajan työtaakkaa
- apukysymykset (hyviä apukysymyksiä kannattaa koota ja jakaa kollegoiden kanssa)
- palveluympäristön suomat symboliset apuvälineet

Arviointimatriisit


Esimerkki yliopisto-opettajan näyteportfolion arviointimatriisista
http://www.lut.fi/fi/lut/introduction/situations_vacant/Documents/lty_naytepofo_arviointimatriisi.pdf
Esimerkki lukion verkkokurssin arviointimatriisista
http://somenlukiokurssi.wikispaces.com/Arviointimatriisi
Lukion filosofian kurssin arviointimatriisi Solo-taksonomian pohjalta
http://www.feto.fi/arv_fil_taulukko.htm
Google-dokumentilla tuotettu arviointimatriisi (oppimisen kokeiluympäristöjen arviointi)
https://docs.google.com/document/edit?id=14mflcw3vPahMVDRItXmbzkR6368z03nJ2b-DBPw2tmM&hl=en#
Sama arviointimatriisi pdf-lomakkeeksi muotoiltuna
http://wiki.eoppimiskeskus.fi/download/attachments/4884120/Kehikko-matriisi-lomake+2.pdf?version=1&modificationDate=1299198538000